plaquette cours SPIRALE

mise à jour du 10 octobre

Stage Tai Chi Chuan Edyta Piatkowska-Wu

stage TAI CHI CHUAN Yang family
yang zhen duo yang jun

2021 10 TCC HUGUET

TAI CHI CHUAN YANG FAMILY SPIRALE FORAY

la plaquette

Spirale TAI CHI GONG cherbourg

Spirale TAI CHI GONG QI

Spirale TAI CHI GONG COVID